edit 4/2/2020 36393 12.2x63 sarouk jaipur 9'11x13'8"

36393