edit serapi/jaipur/oushak p.10.b 9'11"X13'9"

134763